หน้าแรกผู้จัดการ Online

 


Object reference not set to an instance of an object.

Server Error in '/' Application.

Object reference not set to an instance of an object.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.

Source Error:


Line 22: }	
Line 23: </script>
Line 24: <iframe frameborder="0" src="/asp-bin/mgronline-genshort.aspx?id=<%=(strNewsID.Remove(0,1).Remove(2,3))%>"  width="320" height="32" scrolling="no"></iframe> 
Line 25: </td>
Line 26: </tr>

Source File: D:\WEB\Manager\asp-bin\mgronline-ViewShortURL.aspx    Line: 24

Stack Trace:


[NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.]
   ASP.ViewNews_aspx.__Render__control1(HtmlTextWriter __output, Control parameterContainer) in D:\WEB\Manager\asp-bin\mgronline-ViewShortURL.aspx:24
   System.Web.UI.Control.RenderChildren(HtmlTextWriter writer) +27
   System.Web.UI.Control.Render(HtmlTextWriter writer) +7
   System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer) +243
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +1926


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.2300; ASP.NET Version:1.1.4322.2300